Tin tức

EVENT NẠP TÍCH LŨY MỖI NGÀY

Muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event siêu đặc biệt mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

NẠP TÍCH LŨY MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

NẠP TÍCH LŨY MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM:

720x350

Thời gian Event: từ 16/11 - 19/11

Thời gian phát quà: từ 17/11 - 20/11

Nội dung: Trong thời gian hoạt động mỗi ngày tích nạp vào game đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà tất cả các mốc đã đạt được (Ví dụ: nạp 1.000.000 VNĐ sẽ nhận được quà Mốc 500.000 VNĐ & 1.000.000 VNĐ).

Mốc Tích Lũy Nạp sẽ reset hằng ngày.

Hình thức nhận quà:

- Quà sẽ được phát qua Thư ingame trong thời gian phát quà

Lưu ý:

 - Nhận khiếu nại đến hết ngày 23/11, nếu hết thời gian khiếu nại sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến event

 - Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 16/11

200.000ĐLệnh Thánh Khư*30Thánh Dụ Pháp Điển*50Thiên Thư Thức Tỉnh *4Thiên Mệnh Linh Phách *100
500.000ĐLệnh Thánh Khư*50Thánh Dụ Pháp Điển*100Quà Trang Bị Đỏ 3 Sao Cảnh Giới(chọn)*2Thiên Mệnh Linh Phách *200
1.000.000ĐLệnh Thánh Khư*70Thánh Dụ Pháp Điển*150Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1
2.000.000ĐLệnh Thánh Khư*100Thánh Dụ Pháp Điển*200Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1
4.000.000ĐLệnh Thánh Khư*150Thánh Dụ Pháp Điển*250Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*2Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 17/11

200.000ĐLệnh Thánh Khư*30Thánh Dụ Pháp Điển*50Thiên Thư Thức Tỉnh *4Thiên Mệnh Linh Phách *100
500.000ĐLệnh Thánh Khư*50Thánh Dụ Pháp Điển*100Quà Trang Bị Đỏ 3 Sao Cảnh Giới(chọn)*2Thiên Mệnh Linh Phách *200
1.000.000ĐLệnh Thánh Khư*70Thánh Dụ Pháp Điển*150Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1
2.000.000ĐLệnh Thánh Khư*100Thánh Dụ Pháp Điển*200Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1
4.000.000ĐLệnh Thánh Khư*150Thánh Dụ Pháp Điển*250Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*2Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 18/11

200.000ĐLệnh Thánh Khư*30Thánh Dụ Pháp Điển*50Thiên Thư Thức Tỉnh *4Thiên Mệnh Linh Phách *100
500.000ĐLệnh Thánh Khư*50Thánh Dụ Pháp Điển*100Quà Trang Bị Đỏ 3 Sao Cảnh Giới(chọn)*2Thiên Mệnh Linh Phách *200
1.000.000ĐLệnh Thánh Khư*70Thánh Dụ Pháp Điển*150Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1
2.000.000ĐLệnh Thánh Khư*100Thánh Dụ Pháp Điển*200Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1
4.000.000ĐLệnh Thánh Khư*150Thánh Dụ Pháp Điển*250Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*2Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 19/11

200.000ĐLệnh Thánh Khư*30Thánh Dụ Pháp Điển*50Thiên Thư Thức Tỉnh *4Thiên Mệnh Linh Phách *100
500.000ĐLệnh Thánh Khư*50Thánh Dụ Pháp Điển*100Quà Trang Bị Đỏ 3 Sao Cảnh Giới(chọn)*2Thiên Mệnh Linh Phách *200
1.000.000ĐLệnh Thánh Khư*70Thánh Dụ Pháp Điển*150Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1
2.000.000ĐLệnh Thánh Khư*100Thánh Dụ Pháp Điển*200Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1
4.000.000ĐLệnh Thánh Khư*150Thánh Dụ Pháp Điển*250Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*2Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1

Hình ảnh quà nạp mỗi ngày

5

01

CHÚC CÁC TIÊN HỮU THAM GIA NHẬN ĐƯỢC NHIỀU QUÀ TỪ SỰ KIỆN