Tin tức

EVENT NẠP TÍCH LŨY MỖI NGÀY

Muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event siêu đặc biệt mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

NẠP TÍCH LŨY MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

NẠP TÍCH LŨY MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM:

720x350

Thời gian Event: từ 9/11 - 12/11

Thời gian phát quà: từ 10/11 - 13/11

Nội dung: Trong thời gian hoạt động mỗi ngày nạp vào game đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà tất cả các mốc đã đạt được (Ví dụ: nạp 1.000.000Đ sẽ nhận được quà Mốc 500.000Đ & 1.000.000Đ)

Hình thức nhận quà:

- Quà sẽ được phát qua Thư ingame trong thời gian phát quà

Lưu ý:

 - Nhận khiếu nại đến hết ngày 15/11, nếu hết thời gian khiếu nại sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến event

 - Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 9/11

200.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*50Thánh Dụ Pháp Điển*50Thiên Ngoại Viên Thạch *50Long Tâm Huyết Ngọc *20
500.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*100Thánh Dụ Pháp Điển*100Thiên Ngoại Viên Thạch *100Long Tâm Huyết Ngọc *30
1.000.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*150Thánh Dụ Pháp Điển*150Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Long Tâm Huyết Ngọc *50
2.000.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*200Thánh Dụ Pháp Điển*200Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Long Tâm Huyết Ngọc *100
4.000.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*250Thánh Dụ Pháp Điển*250Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Long Tâm Huyết Ngọc *150

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 10/11

200.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*50Thánh Dụ Pháp Điển*50Thiên Ngoại Viên Thạch *50Long Tâm Huyết Ngọc *20
500.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*100Thánh Dụ Pháp Điển*100Thiên Ngoại Viên Thạch *100Long Tâm Huyết Ngọc *30
1.000.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*150Thánh Dụ Pháp Điển*150Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Long Tâm Huyết Ngọc *50
2.000.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*200Thánh Dụ Pháp Điển*200Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Long Tâm Huyết Ngọc *100
4.000.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*250Thánh Dụ Pháp Điển*250Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Long Tâm Huyết Ngọc *150

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 11/11

200.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*50Thánh Dụ Pháp Điển*50Thiên Ngoại Viên Thạch *50Long Tâm Huyết Ngọc *20
500.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*100Thánh Dụ Pháp Điển*100Thiên Ngoại Viên Thạch *100Long Tâm Huyết Ngọc *30
1.000.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*150Thánh Dụ Pháp Điển*150Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Long Tâm Huyết Ngọc *50
2.000.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*200Thánh Dụ Pháp Điển*200Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Long Tâm Huyết Ngọc *100
4.000.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*250Thánh Dụ Pháp Điển*250Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Long Tâm Huyết Ngọc *150

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 12/11

200.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*50Thánh Dụ Pháp Điển*50Thiên Ngoại Viên Thạch *50Long Tâm Huyết Ngọc *20
500.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*100Thánh Dụ Pháp Điển*100Thiên Ngoại Viên Thạch *100Long Tâm Huyết Ngọc *30
1.000.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*150Thánh Dụ Pháp Điển*150Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Long Tâm Huyết Ngọc *50
2.000.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*200Thánh Dụ Pháp Điển*200Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Long Tâm Huyết Ngọc *100
4.000.000ĐMảnh Vũ Khí· Hồng Hồng Hỏa Hỏa*250Thánh Dụ Pháp Điển*250Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Long Tâm Huyết Ngọc *150

Hình ảnh quà nạp mỗi ngày

14

15

13

16

CHÚC CÁC TIÊN HỮU THAM GIA NHẬN ĐƯỢC NHIỀU QUÀ TỪ SỰ KIỆN