Sự kiện

EVENT NẠP TÍCH LŨY MỖI NGÀY

Muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event siêu đặc biệt mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

NẠP TÍCH LŨY MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

NẠP TÍCH LŨY MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM:

720x350

Thời gian Event: từ 26/10 - 29/10

Thời gian phát quà: từ 27/10 - 30/10

Nội dung: Trong thời gian hoạt động mỗi ngày nạp vào game đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà tất cả các mốc đã đạt được (Ví dụ: nạp 1.000.000Đ sẽ nhận được quà Mốc 500.000Đ & 1.000.000Đ)

Hình thức nhận quà:

- Quà sẽ được phát qua Thư ingame trong thời gian phát quà

Lưu ý:

 - Nhận khiếu nại đến hết ngày 01/11, nếu hết thời gian khiếu nại sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến event

 - Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 26/10

200.000ĐLệnh Thánh Khư*30Thánh Dụ Pháp Điển*50Kim Ngọc Minh Thạch *50Thiên Thư Thức Tỉnh *5
500.000ĐLệnh Thánh Khư*50Thánh Dụ Pháp Điển*100Kim Ngọc Minh Thạch *100Thiên Thư Thức Tỉnh *10
1.000.000ĐQuà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Kim Ngọc Minh Thạch *150Thiên Thư Thức Tỉnh *15
2.000.000ĐQuà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Kim Ngọc Minh Thạch *200Thiên Thư Thức Tỉnh *20
4.000.000ĐQuà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*2Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Kim Ngọc Minh Thạch *250Thiên Thư Thức Tỉnh *25

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 27/10

200.000ĐLệnh Thánh Khư*30Thánh Dụ Pháp Điển*50Kim Ngọc Minh Thạch *50Thiên Thư Thức Tỉnh *5
500.000ĐLệnh Thánh Khư*50Thánh Dụ Pháp Điển*100Kim Ngọc Minh Thạch *100Thiên Thư Thức Tỉnh *10
1.000.000ĐQuà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Kim Ngọc Minh Thạch *150Thiên Thư Thức Tỉnh *15
2.000.000ĐQuà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Kim Ngọc Minh Thạch *200Thiên Thư Thức Tỉnh *20
4.000.000ĐQuà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*2Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Kim Ngọc Minh Thạch *250Thiên Thư Thức Tỉnh *25

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 28/10

200.000ĐLệnh Thánh Khư*30Thánh Dụ Pháp Điển*50Kim Ngọc Minh Thạch *50Thiên Thư Thức Tỉnh *5
500.000ĐLệnh Thánh Khư*50Thánh Dụ Pháp Điển*100Kim Ngọc Minh Thạch *100Thiên Thư Thức Tỉnh *10
1.000.000ĐQuà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Kim Ngọc Minh Thạch *150Thiên Thư Thức Tỉnh *15
2.000.000ĐQuà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Kim Ngọc Minh Thạch *200Thiên Thư Thức Tỉnh *20
4.000.000ĐQuà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*2Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Kim Ngọc Minh Thạch *250Thiên Thư Thức Tỉnh *25

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 29/10

200.000ĐLệnh Thánh Khư*30Thánh Dụ Pháp Điển*50Kim Ngọc Minh Thạch *50Thiên Thư Thức Tỉnh *5
500.000ĐLệnh Thánh Khư*50Thánh Dụ Pháp Điển*100Kim Ngọc Minh Thạch *100Thiên Thư Thức Tỉnh *10
1.000.000ĐQuà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Kim Ngọc Minh Thạch *150Thiên Thư Thức Tỉnh *15
2.000.000ĐQuà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Kim Ngọc Minh Thạch *200Thiên Thư Thức Tỉnh *20
4.000.000ĐQuà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*2Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Kim Ngọc Minh Thạch *250Thiên Thư Thức Tỉnh *25

Hình ảnh quà nạp mỗi ngày

5

01

3

CHÚC CÁC TIÊN HỮU THAM GIA NHẬN ĐƯỢC NHIỀU QUÀ TỪ SỰ KIỆN